Former Vicars

Fr. Cheriyan Parackal

Fr. Domini Koyikkara

Fr. George Puthussery

Fr. Joseph Panikulam

Fr. Joseph Kallarackal

Fr. Paul Kariyatty

Ve.Rev.Mon Vaeghese Kavalakkattu

Ve. Rev. Fr. George Chiramel

Ve. Rev. Fr. Kuriakose Mundadan