Malayalam Font Download
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Formal Vicars
  
Fr. Cheriyan Parackal
Fr. Domini Koyikkara
Fr. George Puthussery

Fr. Joseph Panikulam
Fr. Paul Kariyatty
Fr. Varghese Kavalakkattu


Fr. Joseph Kallarackal